បណ្ឌិត ឡី សុភាព អំពាវនាវជាថ្មីឱ្យអ្នកទីផ្សារបណ្ដាញមកទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាល ជៀសវាងចាញ់ការឆបោក