បង្ហាញពីដំណើរ​ឆ្ពោះទៅកាន់កំពូលភ្នំឱរ៉ាល់ ដែលខ្ពស់បំផុតនៅកម្ពុជា

Leave a Reply